Email: skopskisaem@skopjefair.com.mk
Организација на состаноци и деловни саеми
Email: branka-repro21@t-home.mk
Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра, неспомнати на друго место
Email: info@masterleasing.mk
Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на автомобили и моторни возила од лесна категорија
Email: cista_dana2011@live.com
Останати дејности на чистење на згради и објекти
Email: nas_komerc@hotmail.com
Останати деловни помошни услужни дејности, неспомнати на друго место
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field